CFP last date
20 June 2024
Advanced Computing and Information Technology

Number 1

Authors: Priya N. Parkhi, Vivek B. Kute
Authors: Rashmi R. Karandikar, M. B. Gudadhe
Authors: Pranay Meshram, Ravindra Jogekar, Pratibha Bhaisare
Authors: Sweta P. Bharshankar, D. W. Wajgi