CFP last date
20 June 2024
Issues and Challenges in Networking, Intelligence and Computing Technologies

Number 5

Authors: Amandeep Verma, Manpreet Singh Gujral
Authors: Jugendra Dongre, G L Prajapati, S. V. Tokekar
Authors: Navin Kumar Tyagi, Anil Kumar Solanki, Manoj Kumar Sharma
Authors: Prashant Shambharkar, Nirmit Srivastava, Alok Yadav, Aseem Sharma, Ankit Katiyar
Authors: Neha Garg, Neha Yadav, Kamal Kant Sharma, Sunita Kanaujiya