CFP last date
22 July 2024
Volume 109

Number 16

Authors: M. M. Mohie El-din , N. I. Ghali , A. Sadek , A. A. Abouzeid
Authors: Praveen Mishra , G. S. Prajapati
Authors: G Sunilkumar , Thriveni J , K R Venugopal , Manjunatha C , L M Patnaik
Authors: Atif Jan , Numan Khurshid , Muhammad Irfan Khattak
Authors: Pooja Kulkarni , Shraddha Bhise , Sadhana Khot
Authors: Phool Singh Gour , Amit Shrivastava
Authors: Hosam H. Osman , Mawia A. Hassan , Nihal M. Elhady , Reem M.elrasheed