CFP last date
20 June 2024
Volume 116

Number 17

Authors: Ankita Priya , Ayush Kumar , Brajlata Chauhan
Authors: Lanka Pradeep , A.m. Sowjanya
Authors: Sumeet R. Agarwal , Sagarkumar B. Agrawal , Akhtar M. Latif
Authors: Sriram R , Madhusudanan J , Prasanna Venkatesan V , Geetha S
Authors: Dinesh Krishna andhalkar , R. W. Deshpande , S. A. Nalawade