CFP last date
20 June 2024

Volume 137

Authors: Olubadeji Bukola , Adetunmbi A.O.
Authors: Sahil Charaya , Sonika Jindal , Bhavneet Kaur
Authors: Abhavya Tiwari , Richa Chouhan
Authors: Mohammed Muddasir N. , Ravi Kumar V. , Prajwal V.
Authors: K. Vijay Bhaskar , K. Thammi Reddy , S. Sumalatha
Authors: Sapna R. Kadam , B.M. Patil , V.M. Chandode
Authors: Mostafa H. Mostafa , Mostafa A. Elshahed , Magdy M. Elmarsfawy
Authors: Nejib Mediouni , Samir Ben Abid , Oussama Kallel , Salem Hasnaoui
Authors: J.A.D.C Anuradha Jayakody , Shashika Lokuliyana , Dinusha Chathurangi , Demini Vithana
Authors: Ghazi Bel Haj Frej , Assem Thabet , Mohamed Boutayeb , Mohamed Aoun