CFP last date
22 July 2024

Volume 158

Authors: Waleed M. Bahgat , Mansoor M. Al-dabaa , Hassan H. Soliman
Authors: Saikat Jana , Jayashree Singha , Souvik Singha
Authors: D. Lima , M. Sousa , R. Araújo , J. Hannum , A. Da Rocha , T. Barbosa
Authors: Shweta Malwatkar , Rekha Sugandhi , Anjali R. Mahajan
Authors: Hussein M. Taqi Al-Najjar , Akram A. Abbood Al-Khazzar
Authors: Jayanth Thota , Priyanka Vangali , Xiaokun Yang
Editor's choice::
Authors:
Authors: Omprakash Sikhwal , Yashwant Vyas , Shikha Bhatnagar