CFP last date
20 June 2024
Volume 166

Number 11

Authors: Kiner B. Shah , Mohit S. Shetty , Darshan P. Shah , Rajni Pamnani
Authors: K. N. S. S. V. Prasad , S. K. Saritha , Dixa Saxena
Authors: Dixa Saxena , S. K. Saritha , K. N. S. S. V. Prasad
Authors: Cézanne Alves , Warley Gramacho Da Silva , Rafael Lima De Carvalho
Authors: Navin Mani Upadhyay , Kumari Soni , Arvind Kumar