CFP last date
20 March 2024
Volume 178

Number 26

Authors: Akshay K. , Aravind Das A. M. , Carral Vincent , Betty Babu , Rasmi P. S
Authors: Tatineni Anusha , Garimella Bharathi , Tatineni Poojitha
Authors: Syed Mohd Ali , Syed Abdul Sattar , D. Srinivasa Rao
Authors: Abdullahi SB Mohammed , Aliyu Rufai Yauri , A. M. Kabir