CFP last date
20 August 2024
Call for Paper
September Edition
IJCA solicits high quality original research papers for the upcoming September edition of the journal. The last date of research paper submission is 20 August 2024

Submit your paper
Know more
Volume 179

Number 8

Authors: Jadhav Dipali , Sanap Pragati , Undre Pratik , Mahajan Yogeshwari
Authors: Dhanish Madhav , Abhishek Kumar Gupta , Rahul Ranjan
Authors: Poonam P. Doshi , Emmanuel M.
Authors: Jayasree Ganugapati , Vaishnavi Tammara , Mary Nikitha Zakkam , M. Shaistha Afreen
Authors: Parth Khetarpal , Riaz Moradian , Shayan Sadar , Sunny Doultani , Salma Pathan
Authors: Shailvi Maurya , Sneha Ambhore , Sneha Parit