CFP last date
20 June 2024
Volume 32

Number 3

Authors: Omid Rashnodi , Hedieh Sajedi , Mohammad Saniee Abadeh
Authors: Aditya Garg , Ruchir Joshi , Vikas Saxena
Authors: Prasad Reddy P.V.G.D , Hari CH.V.M.K. , Srinivasa Rao T.
Authors: K.Muthuraman , S. Alagarsamy , M. Ameena Banu , Vasant Naidu
Authors: Dr. H. B. Kekre , Dr. Sudeep D. Thepade , Dr. Tanuja K. Sarode , Varun K. Banura