CFP last date
20 June 2024
Volume 34

Number 6

Authors: M. H. Marghny , Rasha M. Abd El-Aziz , Ahmed I. Taloba
Authors: Emmanvel Raj.M.Chirchi , Dr.R.D.Kharadkar
Authors: G.Suvarna Kumar , P.V.G.D Prasad Reddy , Sumit Gupta , R.Anil Kumar
Authors: Muhammad H Dashtban , Parham Moradi
Authors: Olga Acosta , Gerardo Sierra , Cesar Aguilar