CFP last date
22 July 2024
Volume 43

Number 2

Authors: Avinash Pokhriyal , Praveen Sengar , Sushma Lehri
Authors: J. Mahanta , P. K. Das
Authors: Debarka Mukhopadhyay , Paramartha Dutta
Authors: Sovan Kumar Patnaik , Soumya Sahoo , Dillip Kumar Swain