CFP last date
22 July 2024
Call for Paper
August Edition
IJCA solicits high quality original research papers for the upcoming August edition of the journal. The last date of research paper submission is 22 July 2024

Submit your paper
Know more

Volume 43

Authors: Jibin M.varghese , Anish Gopinath , P V John
Authors: Priti Dimri , Shashank Lingwal , Ashish Negi
Authors: Bikromadittya Mondal , Sarit Chakraborty , Sharmistha Bhattacharjee
Authors: Yosra Hammi , Nadia Zanzouri , Mekki Ksouri
Authors: P. V. Y. Jayasree , G. Raghu Poojita , J. Chaitanya Priya
Authors: Khudhair Abbas Mohammed , Mohd Sharifuddin Ahmad , Salama A. Mostafa , M. A. Firdaus M. Sharifuddin
Authors: K. N. S. Kasi Viswanadham , Y. Showri Raju
Authors: A. Sudha , P. Gayathri , N. Jaisankar
Authors: G. Sudhamathy , C. Jothi Venkateswaran
Authors: Ghanshyam Raghuwanshi , Nishchol Mishra , Sanjeev Sharma
Authors: Sanaz Teymouri , Amir Masoud Rahmani
Authors: Renu Chugh , Mamta Rani , Ashish
Authors: Debasish Das , Utpal Sharma , D. K. Bhattacharyya
Authors: L. Jimson , P. Senthil , D. Chandrakanth
Authors: Md.Sarwar kamal , Sonia Farhana Nimmy
Authors: Nazreen Banu , Samia Souissi , Taisuke Izumi
Authors: Manish Kumar , Monalisa Panigrahi , Shekhar Verma
Authors: Manijeh Keshtgary , Reza Mohammadi , Mohammad Mahmoudi , Mohammad Reza Mansouri