CFP last date
20 March 2024

Volume 43

Authors: Jibin M.varghese , Anish Gopinath , P V John
Authors: Priti Dimri , Shashank Lingwal , Ashish Negi
Authors: Bikromadittya Mondal , Sarit Chakraborty , Sharmistha Bhattacharjee
Authors: Yosra Hammi , Nadia Zanzouri , Mekki Ksouri
Authors: P. V. Y. Jayasree , G. Raghu Poojita , J. Chaitanya Priya
Authors: Khudhair Abbas Mohammed , Mohd Sharifuddin Ahmad , Salama A. Mostafa , M. A. Firdaus M. Sharifuddin
Authors: K. N. S. Kasi Viswanadham , Y. Showri Raju
Authors: A. Sudha , P. Gayathri , N. Jaisankar
Authors: G. Sudhamathy , C. Jothi Venkateswaran
Authors: Ghanshyam Raghuwanshi , Nishchol Mishra , Sanjeev Sharma
Authors: Sanaz Teymouri , Amir Masoud Rahmani
Authors: Renu Chugh , Mamta Rani , Ashish
Authors: Debasish Das , Utpal Sharma , D. K. Bhattacharyya
Authors: L. Jimson , P. Senthil , D. Chandrakanth
Authors: Md.Sarwar kamal , Sonia Farhana Nimmy
Authors: Nazreen Banu , Samia Souissi , Taisuke Izumi
Authors: Manish Kumar , Monalisa Panigrahi , Shekhar Verma
Authors: Manijeh Keshtgary , Reza Mohammadi , Mohammad Mahmoudi , Mohammad Reza Mansouri