CFP last date
20 March 2024
Volume 47

Number 21

Authors: Saroj Bala , S. I. Ahson , R. P. Agarwal
Authors: Manoj Kr. Dahiya , Ritu Goel , Deppender Dabas , Rakesh Verma
Authors: Debabrata Sarddar , Soumya Das , Dipsikha Ganguly , Suman Kumar Sikdar , Sougata Chakraborty , Kunal Hui , Sujoy Palit
Authors: Tanmay Bhattacharya , Sirshendu Hore , S. R. Bhadra Chaudhuri
Authors: Subhash K.shinde , Varunakshi Bhojane , Pranita Mahajan