CFP last date
22 July 2024
Volume 47

Number 24

Authors: Lamri Laouamer , Abdelhamid Benhocine , Laurent Nana , Anca Pascu
Authors: Jasmine Kaur , Pankaj Bhambri , O.p. Gupta
Authors: Swadhin Kumar Barisal , Gayatri Nayak , Bighnaraj Naik
Authors: Diwakar Shukla , Kapil Verma , Shree Bhagwat , Sharad Gangele
Authors: A.ouelli , B.elhadadi , H.aissaoui , B.bouikhalene