CFP last date
20 June 2024
Volume 48

Number 11

Authors: Ganesh L K M , Kavita Khare , Priyanka Sharma
Authors: Eya Ben Ahmed , Ahlem Nabli , Faiez Gargouri
Authors: Poulami Haldar , Joydeep Mukherjee
Authors: Naveen Aggarwal , Nupur Prakash , Sanjeev Sofat