CFP last date
22 July 2024

Volume 48

Authors: Rayi Yanu Tara , Paulus Insap Santosa , Teguh Bharata Adji
Authors: Bala Sundar V , T Devi , N Saravanan
Authors: Surbhi Anand , Rinkle Rani Aggarwal
Authors: Kanika Arora , Abhishek Singhal , Abhay Bansal
Authors: G. Ramachandran , K. Selvakumar
Authors: Arash Ghorbannia Delavar , Abootorab Alirezaie , Amir Abbas Baradaran
Authors: Neha Khatri , Vinod Mishra , Rama Gopal V Sarepaka
Authors: T. Parameswaran , C. Palanisamy , K. Madheswari
Authors: Turkan Ahmed Khaleel , Manar Younis Ahmed
Authors: N. Boutasseta
Authors: Sadia Husain , Yasir Ahmad , M. Afshar Alam
Authors: Rusha Patra , Chandan Chakraborty , Jyotirmoy Chatterjee
Authors: Chinmoy Kar , Vineet Kumar Rakesh , Tapas Samanta , Sreeparna Banerjee