CFP last date
20 June 2024
Volume 48

Number 5

Authors: Prateek Dwivedi , Pushkar Singh Negi , Raj Gaurang Tiwari
Authors: Animesha Garpal , Shweta Jain , Dinesh Singh Baghel
Authors: Hosam F. El-sofany , Tourki Al-tourki , Hasan Al-howimel , Amjad Al-sadoon
Authors: Manoj Sharma , Keshav Jindal , Ashish Kumar
Authors: Manoj Rameshchandra Thakur , Sugata Sanyal