CFP last date
20 August 2024
Volume 48

Number 24

Authors: Shashank Gupta , Dhaval Dholakiya , Sunita Barve
Authors: Dinesh B. Kulkarni , Mahesh M. Doijade , Chetan S. Devrukhkar , Ganesh R. Zilpe , Rajesh R. Surana