CFP last date
20 June 2024
Volume 48

Number 19

Authors: M. N. Kale , A. S. Jahagirdar
Authors: Sumanth Sakkara , Akkamahadevi D.h. , K. Somashekar , Raghu K.
Authors: Supriya M , Venkataramana L.j , K Sangeeta , G K Patra
Authors: Sadia Husain , Yasir Ahmad , M. Afshar Alam
Authors: Vidya Sarode , Priya M. Chimurkar , Alice N Cheeran