CFP last date
20 August 2024
Volume 48

Number 7

Authors: Bala Sundar V , T Devi , N Saravanan
Authors: Rimpi Suman , Ramanpreet Kaur
Authors: Chintandeep Kaur , Rinkle Rani Aggarwal
Authors: Shipra Srivastava , Rinkle Rani Aggrawal
Authors: Niranjan S. Kulkarni , Snehal J. Koparde , S. L. Nalbalwar
Authors: S.s.dhenakaran , M. Ilayaraja
Authors: M. Sadanandam , V. Kamakshi Prasad , V. Janaki