CFP last date
20 June 2024
Volume 48

Number 4

Authors: Karthik.p , D. Venkata Ratnam , Nagireddy Vanga , P. S. Brahmanadam , B. Sada Siva Rao , K. Sarat Kumar
Authors: Dinesh Singh Baghel , Sweta Jain
Authors: Vaishali R. Hire , Faizal I. Shaikh , Jayashree B. Jadhav , Medha V. Joshi
Authors: Gargi Kar Purkayastha , Kandarpa Kumar Sarma