CFP last date
22 April 2024

Volume 5

Authors: Rajkumar , Lalit Kishore Arora
Authors: Munesh Chandra Adhikary , Ashanta Ranjan Routray
Authors: Kalpana Sagvekar , Dr. Tanuja K. Sarode , Archana Athawale , Dr. H. B. Kekre
Authors: V.M. Sivagami , L. Anita Elizabeth
Authors: PVGD Prasad Reddy , Geeta R. B. , Shashikumar G. Totad
Authors: Yary Volpe , Matteo Palai , Lapo Governi , Rocco Furferi
Authors: Dr.Y.Venkataramani , M.Padmaa
Authors: J.L. Rana , Deepak Singh Tomar , Kaveesh Dashora
Authors: Pawan Tripathi , Gyanendra K Verma
Authors: Manvjeet Kaur , Akshay Girdhar , Mandeep Kaur