CFP last date
20 June 2024
Volume 66

Number 10

Authors: Karthika Kothandam , J. Sagaya Rani , V. Santhana Marichamy
Authors: Vel Murugan. R , Rajalakshmy. P
Authors: M. Angelin Ponrani , G. Manoj , R. Rajesvari
Authors: Shilpa G. Lathkar , Nilima A. Kavitke , Abhay N. Adapanawar
Authors: Aniket A. Kathalkar , R. S. Kawitkar , Amruta Chopade