CFP last date
20 May 2024
Volume 97

Number 11

Authors: K. Lakshmi Sudha , Kausthob Das , Mahesh Notani , Saisantosh Shridhar
Authors: Min Raj Nepali , Amar Mani Aryal , Ashutosh , Kamal Lamichhane
Authors: Zainab Ibrahim Abood , Ahlam Hanoon Al-sudani
Authors: Hanumat G. Sastry , Venkatadri. M , Lokanatha C. Reddy