CFP last date
22 July 2024
International Conference on Communication Technology

Number 2

Authors: Amit A. Deshmukh, Tejal A. Tirodkar, Aswathi K., Nada K., Prithvi K.
Authors: Pranali Choudhari, M. S. Panse
Authors: Swarali Narvekar, Manali Godse
Authors: Manoj K. Sabnis, Manoj Kumar Shukla
Authors: Priyanka Verma, Rakhsha Anjum Shaikh, Sunanda Verma, Abhishek Soneji, Ronak Vyasa