CFP last date
22 July 2024
National Conference on Advancements in Computer & Information Technology

Number 7

Authors: Sanjay Badhe, Kunal Chaudhari, Sneha Kale, Tejaswi Mane
Authors: Smita Patil, Shruti Desulkar, Dipali Sanas
Authors: Madan Veer, Akashchavan, Tushar Chavan, Sanjivani Borhade
Authors: Anand U. Bhoge, Suraj B. Paikekar, Dharmendra H. Pandey, Dhanashree Kulkarni
Authors: Nilesh Wani, Savita Gunjal, Varsha Mahadik, Dipak Bodade
Authors: Tushar Badgu, Omkar Patil, Abhidnya Patil, Snehal Rasakar
Authors: Tejas Nitore, Vishal Rale, Shubham Ingale, Prathamesh Maravade, Supriya Bhosale