CFP last date
20 June 2024

National Conference on Advancements in Computer & Information Technology (NCACIT2016)

Authors: Ajinkya Indulkar, Javed Alam, Chinmay Raskar, Sohel Ravankole
Authors: Avinash Thube, Aniket Patil, Vinayak Shinde
Authors: Pooja K. Patil, Reshma Anil Bhailume, Dipali Arun Ware, Sayali Avinash Inamdar, Sushma Bhagawat Waghmare
Authors: Sofiya S. Mujawar, Dhanashree Kulkarni
Authors: Amol S. Suryawanshi, S.v. Bodake
Authors: Tushar Badgu, Omkar Patil, Abhidnya Patil, Snehal Rasakar