CFP last date
20 May 2024
2nd National Conference on Innovative Paradigms in Engineering and Technology (NCIPET 2013)

Number 1

Authors: R. A. Burange, G. H. Agrawal
Authors: Kirti A. Joshi, Vaibhav R. Pandit, Narendra Bawane
Authors: Pravin R. Giradkar, Manish Chavhan
Authors: Akshay S. Utane, S. L. Nalbalwar
Authors: Mohammad Naushad, Pravin Kshirsagar, Mohammad Burhan
Authors: Snehal Thakur, Arpit Yadav, Yashkumar Shilankar
Authors: M. Kalyan Chakravarthi, Pramod R. Watekar, A.Venkatesh Babu
Authors: N. P. Jawarkar, R. S. Holambe, T. K. Basu
Authors: Umesh Akare, T. V. More, R. S. Lonkar
Authors: P. Sangeetha, Anjum Sheikh, M.R.Bhongade