CFP last date
20 June 2024

Volume 107

Authors: Anal Acharya , Devadatta Sinha
Authors: Nurul Absar , Mohammed Jahangir Alam , Tasnuva Ahmed
Authors: Raad H. Thaher , Zaid K. Hussein
Authors: Behnaz Seyed Taheri , Mostafa Ghobaei Arani , Mehrdad Maeen
Authors: Shekhar L.pandharipande , Aasheesh Kumar Dixit
Authors: Mahmood A.k. Abdulsattar , Raed Sattar Jebur
Authors: Osman Yakubu , Osei Adjei
Authors: Kamal Raslan , Zain F. Abu Shaeer
Authors: H S Shukla , Narendra Kumar , R P Tripathi
Authors: B.v. Dhandra , Shridevi Soma , Gururaj Mukarambi
Authors: Akanksha Singh , Pramod Kumar Mishra
Authors: Bharti Sharma , Vinod Kumar Katiyar , Arvind Kumar Gupta
Authors: C. Jena , C. K. Panigrahi , M.das , M. Basu
Authors: Vinayak Gajanan Kottawar , A.m.rajurkar