CFP last date
22 July 2024
Volume 144

Number 10

Authors: Marium-E-Jannat , Sayma Sultana Chowdhury , Munira Akther
Authors: Kavisha Duggal , Lovi Raj Gupta , Sravani Ammu
Authors: Jigna Solanky , Kajal Patil , Gayatri Patel
Authors: A. A. K. Oka Sudana , R. R. S. Sarah Wulan A. Y. U , Ni Kadek Ayu Wirdiani
Authors: Sheenam Arora , Chakshu Goel