CFP last date
22 July 2024
Volume 144

Number 12

Authors: Sujogya Mishra , Shakthi Prasad Mohanty , Sateesh Kumar Pradhan
Authors: Inadyuti Dutt , Samarjeet Borah , Indrakanta Maitra
Authors: Sunil D. Jejurkar , Vivek P. Kshirsagar
Authors: K. Jagan Mohan , M. Balasubramanian , S. Palanivel
Authors: Rahul Patel , Sanket Sheth , Kavita Kelkar