CFP last date
20 June 2024

Volume 149

Authors: Hanan Mikhael D. Habbi , Sara T. Rashed
Authors: Mushtaq Ismael Hasan , Abdul Jabbar F. Ali , Rhan S. Tufah
Authors: O. Osunade , I. A. Ganiyu
Authors: Naina Bharadwaj , Prachi Mishra , Prajyoti Dsilva
Authors: M. A. Mohamed , A. S. Samrah , M. I. Fath Allah
Authors: Sajjan Virak , Amit Grover
Authors: Parul Berwal , Kamna Solanki
Authors: Avishikta Lodh , Ranjan Parekh