CFP last date
22 July 2024
Volume 160

Number 6

Authors: Vijeta Kumawat , Kavita , Banta Singh Jangra
Authors: Tanika Gupta , Mehak Aggarwal , Mandeep Kumar
Authors: Monika Maru , M. C. Parikh
Authors: B. S. Patil , L. M. Waghmare , M. D. Uplane
Authors: Renuka Sharma , Pankaj Kumar , Devottam Gaurav
Authors: Rekha Sugandhi , Tejaswini Kasture , Yash Gupta , Ashish Varghese