CFP last date
20 March 2024
Volume 165

Number 9

Authors: A. G. Paraspatki , R. M. Samant , P. A. Mehendale , S. S. Jahagirdar
Authors: Swati Jaryal , Devendra Prasad , Amit Verma
Authors: Samriti Thakur , Devendra Prasad , Amit Verma
Authors: Sümeyya İlkin , Fatma Selin Hangişi , Suhap Şahin
Authors: Bhumika Gupta , Monika Negi , Kanika Vishwakarma , Goldi Rawat , Priyanka Badhani