CFP last date
20 May 2024
Volume 42

Number 10

Authors: Cinita Mary Mathew , Meera Krishna G H , G Gopakumar
Authors: Kavita Sachdeva , Madasu Hanmandlu , Amioy Kumar
Authors: N. Murali Krishna , Y. Srinivas , P. V. Lakshmi
Authors: Rajiv Pandey , Sanjay Dwivedi , S. K. Singh
Authors: Raheleh Sarvizadeh , Mostafa Haghi Kashani , Fahimeh Sadat Zakeri , Seyed Mahdi Jameii