CFP last date
20 May 2024

Volume 42

Authors: Parveen Beg , Iqbal A. Khan , Sudhanshu Maheshwari
Authors: S. F. Rodd , U. P. Kulkrani , A. R. Yardi
Authors: Hadiseh Seyyed Alipour , Mehdi Sabbari , Eslam Nazemi
Authors: M. P. Dale , M. A. Joshi , H. J. Galiyawala
Authors: Clarence J M Tauro , N Ganesan , Anjan Kumar Rs
Authors: Basab B Purkayastha , Kandarpa Kumar Sarma
Authors: Minavathi , Murali. S , M. S. Dinesh
Authors: Sanjay R. Sutar , Rajan S. Bichkar
Authors: John P. Sahlin , Shahram Sarkani , Thomas Mazzuchi