CFP last date
20 June 2024
Volume 72

Number 21

Authors: Rajesh Shukla , Sanjay Silakari , P K Chande
Authors: Debashish Sahoo , Naresh Kumar , D. R. Rana
Authors: Prachi Agarwal , Anil Kumar Sharma , Adesh Kumar
Authors: Abhay N. Gaikwad , Laxmikant K. Shevada