CFP last date
20 June 2024
Volume 97

Number 23

Authors: M. Abhilash Kumar , Ajay Kumar Dadoria , Kavita Khare
Authors: Salma-tuz-jakirin , Abu Ahmed Ferdaus , Mehnaj Afrin Khan
Authors: Deepak Malik , Shikha Pandit , Pritam Kumar
Authors: Akhanda Nand Pathak , Ramesh Kumar Sunkaria