CFP last date
20 June 2024
Volume 134

Number 1

Authors: J.P. Reges , E.J. Braga , L.C. Dos S. Mazza , A.R. De Alexandria
Authors: Chandni Sharma , Shreya Patel , Abhishek More , Kevin Maisuria , Saheli Patel , Foram Shah
Authors: Saurabh Malgaonkar , Paulami Shah , Deepen Panchal , Shalini Pradhan
Authors: C. P. Pandey , Rakesh Mohan , Bhairaw Nath Tripathi