CFP last date
20 June 2024
Volume 165

Number 2

Authors: Harmandeep Kaur , Sukhwinder Singh Sran
Authors: Abhilash Shukla , Swapnil Bhambar , Harshala Patil , K. S. Kumavat , Harshada Ghyar , Seema Desale
Authors: Jayashri K. Bhosle , Vanja R. Chirch
Authors: Harshad Gaikwad , Bhavesh B. Shah , Priyanka Chatte