CFP last date
20 June 2024
Volume 182

Number 47

Authors: Yuvraj Chaudhari , Shraddha Patil , Gaurav Wagh , Harsha V. Talele
Authors: Habib Shaikh , Rishabh Mehra , Sagar Mhatre , Deepali Vora
Authors: Ayoub Bahnasse , Zakariae Malainine , Hamza El Azzaoui
Authors: Ayoub Bahnasse , Amine Taleb , Sohaib Lamkadmi , Achraf El Hassani
Authors: Ahmad Ashari , M. Idham Ananta Timur , Y. Fendryan Diastomo
Authors: L. Jagadeesh Naik , K. V. Ramanaiah , K. Soundara Rajan
Authors: Ahmed I. Taloba , Yasser A. Dawood
Authors: Asiya Hasan , Nishi Pandey , Meha Shrivastava
Authors: Sagar A. Raut , Sandeep B. Gaware , Deepak D. Shivarkar , Gaurav S. Hambardikar , Syed Ahmed