CFP last date
20 August 2024
Volume 183

Number 9

Authors: Zainab Al-Rahamneh , Asma’a Khtoom , Mohammad Ryalat
Authors: Paulo Vinicius Masnik , Roberto Alexandre Dias , Mario De Noronha Neto
Authors: Sanskriti Naik , Nikhil Naik , Gopura Prabhu , Akash Bhayje , Vijaykumar Naik Pawar , Shailendra Aswale
Authors: Jyotsna Dusane , Sonal Misal , Priyanka Patil , Vidya Katara , Sunita Suralkar
Authors: Rami J. Alzahrani , Ahmed Alzahrani