CFP last date
22 July 2024
Volume 19

Number 6

Authors: Ashly Thomas , N. Dhinakaran , P. Anitha Christy Angelin
Authors: P.Mahalingam , N.Jayaprakash , S.Karthikeyan
Authors: Seema Sharma , Rashmi Aggarwal , Anupriya Jain , Sachin Sharma
Authors: Ravi Rastogi , Amit Singh , Nikhil Singhal , Nitin , Durg Singh Chauhan
Authors: Umara Noor , Zahid Rashid , Azhar Rauf
Authors: Hemant Kumar Sharma , Santosh Sahu , Sanjeev Sharma