CFP last date
22 April 2024

Volume 50

Authors: Wajahat Javed , Aamir Khan , Khurram Shahzad , Muhammad Asif , Faisal Munir
Authors: Nadeem Mahmood , Aqil Burney , Zain Abbas , Kashif Rizwan
Authors: Nor Azliana Akmal Jamaludin , Shamsul Sahibuddin
Authors: Megha Kulshrestha , V. K. Banga , Sanjeev Kumar
Authors: Sukalyan Som , Moumita Som
Authors: Manpreet Singh Sehgal , Anuradha and
Authors: Nidal A.m Jabari , Mohammad Hariadi , Mauridhi Hery Purnomo
Authors: Litta A. J , Sumam Mary Idicula , C. Naveen Francis
Authors: Sukhpal Singh , Inderveer Chana
Authors: Nitin Mishra , C Patvardhan
Authors: Chouiref Houda , Boussaid Boumedyen , Abdelkrim M. Naceur
Authors: Rita Ganguly , Anirban Sarkar
Authors: Kinchit Vishesh , Amandeep Verma
Authors: H. B. Kekre , Vaishali Kulkarni , Prashant Gaikar , Nishant Gupta
Authors: Jaber Karimpour , Ali A. Noroozi , Somayeh Alizadeh
Authors: Dipanjan Bhattacharjee , Gangotri Chakraborty , Sushabhan Choudhury