CFP last date
20 May 2024
Volume 140

Number 11

Authors: Shubham Zende , Vinaya Tambile , Akash Thakur , Mahesh Shendge , Snehal Rathi
Authors: Swanti Satsangi , C. Patvardhan , P.K. Kalra
Authors: Tanuja Sarode , Devishree Pillai , Shalmalee Pokale , Tejashri Prabhu